Polikarpov I-15 bis (Xan)
Polikarpov I-16 (Vampire64)

Proto Yak-1 (AD1512) I-16 type 24 (Athos)
Yak 1-B (Razor)
Yak-1B (Gretsch)
Yak-1B (Xan) Yak-1B (Vampire64)


Yak-1B (Xan)
Yak-1B (Vampire64)
Yak-9D (vampire64)
Yak-9D (Xan)


Yak-9T (Xan)
Yak-9 D (Xan)

Yak-9T (Xan) Yak-3 (Xan)

proto Mig-1 (Ad) Mig-3 (Athos)

Hurricane MKIIa VVS (Vampire64) Spitfire mkIXE (Xan)
Polikarpov I-16 (Logan)